ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Ελένη ριζούλη
Κοραή 29-33, Κάτω Ηλιούπολη

Ενότητα Άρθρων του ΤΟΜ-ΤΟΜ

Κατηγορία: Σχεδιασμός Μαθημάτων

Δ.Ε.Π.Π.Σ. Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών

Δ.Ε.Π.Π.Σ. Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών

Το  Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο, προβάλλει την διαθεματική προσέγγιση ως διδακτική μεθοδολογία για την κατάκτηση της γνώσης. Σύμφωνα με την διαθεματική προσέγγιση, αντιμετωπίζουμε την γνώση ως ολότητα. Για την μελέτη ενός θέματος ξεκινάμε από προσωπικά βιώματα των παιδιών και στην συνέχεια προσεγγίζουμαι τη γνώση μέσα από διαφορετικές μαθησιακές περιοχές. Αξιοποιούμε διαφορετικά μέσα και διδατικές πρακτικές καθώς τα παιδιά εμπλέκονται δυναμικά στην μαθησιακή διαδικασία. Στόχος μας:.

Ανάγνωση και γραφή στο νηπιαγωγείο

Στο Νηπιαγωγείο σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τον “Οδηγό Νηπιαγωγού” δεν υπάρχει προγραφή με τη γνωστή της μορφή. Παραθέτουμε αποσπάσματα από το Α.Π. για το Νηπιαγωγείο που δείχνουν την κατεύθυνση για το σχεδιασμό δραστηριοτήτων γύρω από τη γλώσσα: “Τα παιδιά, στο πλαίσιο ελκυστικών γι’ αυτά δραστηριοτήτων υπαγορεύουν στον εκπαιδευτικό κείμενα που τα διαμορφώνουν συλλογικά… ενθαρρύνονται να διορθώνουν και να αναθεωρούν κείμενα χωρίς να τους επιβάλλεται η σωστή εκδοχή… ενθαρρύνονται.